I. Klauzula Informacyjna RODO

1. Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych jest Mirosław Juza Fen – Osłony Okienne, z siedzibą: ul. Pastelowa 11, 30-386 Kraków, posiadający numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 6762186360 oraz numer REGON: 120363066, telefon 730 721 721, adres email: biuro@roletypolska.pl.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej, jednoznacznej i świadomej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu, w którym niezbędne jest ich przetwarzanie.

4. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu, który określony został w okienku wyboru (tzw. checkbox), zaznaczonym przez Użytkownika przed wysłaniem swoich danych do Administratora Danych Osobowych.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Klient może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@roletypolska.pl

7. Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Klienta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.

8. Administrator informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, przede wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowi oraz innym Wykonawcom sprzedającym produkty lub wykonującym usługi tożsame z Administratorem. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich.

II. Przekazanie danych kontaktowych Wykonawcom

1. Administrator informuje, że w ramach udzielonego upoważnienia otrzymanego od Użytkownika poprzez zaznaczenie okienka wyboru (tzw. checkbox) może przekazać dane osobowe Użytkowników innym Wykonawcom, w sytuacji gdy okaże się, że Administrator nie świadczy usług na terenie miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności przez Użytkownika.

2. W sytuacji o której mowa w pkt 1 Administrator umożliwia Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z Wykonawcą, który we własnym imieniu i na własną rzecz gotowy będzie do zawarcia i wykonania na rzecz Użytkownika umowy zamówienia i montażu wybranego asortyment.

3. Administrator nie jest stroną ewentualnych transakcji zawieranych przez Użytkownika z Wykonawcą i nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności za cenę, jakość czy bezpieczeństwo oferowanych przez Wykonawcę towarów lub usług.

4. Administrator nie weryfikuje dokładności wprowadzonych przez Użytkownika danych za pośrednictwem Serwisu. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia szczegółów zlecenia we własnym zakresie.

III. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

1. Administrator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania strony przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.

2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną www. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witrynę.

IV. Stosowane środki bezpieczeństwa przetwarzania danych

1. Dane przetwarzane są w Zbiorze działającym w ramach systemu informatycznego. W systemie informatycznym stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa.

2. System informatyczny jest zabezpieczany przez zastosowanie rozwiązań sprzętowych i programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, dostosowane do aktualnych potrzeb oraz dba o ich poprawną konfigurację uniemożliwiającą dostęp do przechowywanych danych osobom nieuprawnionym.

V. Polityka plików „cookies”

1. Administrator danych przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika w postaci tzw. plików „cookies“.

2. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:

– utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika strony www, co ułatwia korzystanie ze strony,

– tworzenie statystyk,

– określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów reklamowych,

3. Administrator danych wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów strony www.

4. Administrator danych wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

5. Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

6. Użytkownik może wyrazić zgodę dostępu plików „cookies“ za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików „cookies“ Użytkownik może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików „cookies“ może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji strony www.

7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności proszę kierować drogą elektroniczną na adres biuro@roletypolska.pl